JGP CHL 2022 SHOOT-192.jpeg

Waxing

Facial Waxing

Brow
Starting at $19+
Lip
Starting at $15+
Chin
Starting at $15+
Nose
Starting at $10+
Full Face
Starting at $49+